Ph.D Ngã Hồ-Đắc, Ph.D

Founder & Chairman, Gmartek Associate Professor of Marketing, San Francisco State University, USA

Để Marketing hiệu quả, bạn cần phải phân tích Data. Ngược lại, để có Data nhằm phân tích cho đúng, bạn cần làm Marketing đúng cách. Analytics và Actions là 2 mặt không thể tách rời trong Marketing. Nhưng nhiều người chỉ biết một trong hai. Đó là lý do nhiều công ty làm Data-driven Marketing thiếu hiệu quả.

Data-driven Marketing: from Analytics to Actions and back

EXPERTISE & SKILLS

Development

90

Design

80

Session

70

Enforcement

65

EDUCTION

2011 – 2014

Completed Graduation in Architecture.

2012 – 2017

In this scenario, you could see

2017 – 2022

Build Your Skill & Grow Knlowledge With

ALL SESSIONS BY TERRY DUPOINT

Feb 5, 2022

02:00 – 04:00

Use power of courses to improve skills and knowledge.

Conference Hall 03

Mar 5, 2022

04:00 – 05:00

Help online courses, can improve skills and knowledge

Conference Hall 04

Jan 5, 2022

02:00 – 04:00

Many important brands have given us their trust

Conference Hall 03